top of page
 Mladá žena Uvažuje

Ochrana oznamovatelů

Účel

Cílem této politiky je informovat oznamovatele o možnostech podání oznámení o podezření na protiprávní jednání, které souvisí s činností Agro MONET, a.s. (dále jen „Agro MONET“). Politika zahrnuje informace o typech podezření, které by měly být oznámeny, o právech oznamovatelů, postupech šetření oznámení a informování oznamovatelů o závěrech šetření.

1. Úvod

Termín “whistleblowing” se používá k popisu jednání, kdy zaměstnanec nebo jiná osoba oznámí podezření na možné pochybení v organizaci. Je důležité, aby se oznamovatelé či tzv. „whistlebloweři“ cítili bezpečně a mohli upozornit na svá podezření v rané fázi.

Agro MONET podporuje své zaměstnance a případné další osoby v tom, aby mohli upozornit na jednání, které může být v rozporu se závaznými pravidly či s hodnotami, které Agro MONET zastává. Zavedli jsme etickou linku, prostřednictvím které je možné oznámení podat. V souvislosti se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který nabyl účinnosti dne 01. 08. 2023 postupujeme tak, abychom chránili totožnosti oznamovatelů. Pokud je nám známa identita osoby, která podezření oznámila, tuto identitu bez jejího výslovného souhlasu neprozradíme a neprozradíme ani žádné další informace, z nichž by bylo možné tuto identitu odvodit (s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon).

Včasné oznámení podezření je prospěšné, protože umožňuje co nejrychlejší prošetření celé záležitosti a snížení možných negativních dopadů.

 

2. Kdo může podat oznámení?

Oznámení mohou podat fyzické osoby, které se o protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro Agro MONET. Mezi tyto osoby patří:

 
 • zaměstnanci Agro MONET ve služebním i pracovním poměru
 • dobrovolníci nebo stážisté působící v rámci Agro MONET
   
​Na osoby, jejichž právní vztah k Agro MONET teprve započne, se tato politika vztahuje pouze v rozsahu, v jakém byly oznamované informace získány v rámci předsmluvního jednání, např. při náboru a výběru zaměstnanců.
 

3. Co by mělo být oznámeno?
Prostřednictvím etické linky je možné oznamovat následující kategorie podezření:
 • trestný čin (včetně krádeže nebo podvodu) nebo přestupek
 • porušení zásad nebo postupů Agro MONET šikana, obtěžování, diskriminace nebo zneužívání návykových látek
 • porušení pravidel týkajících se ochrany soukromí a osobních údajů, bezpečnost sítě a informačních systémů
 • ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob
 • poškození životního prostředí
 • nedodržení jiných zákonných povinností
 • pokusy o potlačení nebo utajení jakýchkoli informací týkajících se výše uvedeného.

​Tato politika se nevztahuje na stížnosti týkající se zaměstnání nebo mezilidských vztahů na pracovišti. Ohledně řešení pracovních záležitostí nebo jakýchkoli jiných záležitostí, které nespadají do působnosti této politiky, se prosím obraťte na Odbor personální. Pokud jde o záležitosti týkající bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, všechna podezření by měla být hlášena postupem podle vnitřního předpisu, ledaže jde o závažné porušení a vy máte obavy nahlásit toto podezření prostřednictvím běžných postupů. Tato politika se také nevztahuje na vyřizování případných reklamací nebo stížností na kvalitu.
Oznamovatelé musí mít důvodné podezření, že oznámené informace poukazují na jedno nebo více relevantních podezření, které spadají do oblasti této politiky. Podezření se může týkat minulých, současných nebo pravděpodobných budoucích událostí. Není nutné, aby oznamovatel získal jednoznačný důkaz. Stačí, když se jeho podezření zakládají na dobré víře pramenící z okolností panujících v době oznámení.
Pokud si nejste jisti, zda máte své podezření oznámit, může být užitečné probrat je se svým přímým nadřízeným nebo jiným vedoucím pracovníkem, kterému můžete důvěřovat a který není s danou záležitostí nijak spojen. Je důležité, abyste o svých podezřeních nehovořili s žádnou osobou, která je do oznamované záležitosti zapojena, ani nesdělovali své podezření nikomu jinému než osobě, u které jste vyhledali důvěrnou radu.
V případě, že vaše podání nebude oznámením podle legislativy ochrany oznamovatelů, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.
4. Jak podat oznámení?
Doporučujeme vám, abyste své podezření oznámili prostřednictvím níže uvedeným způsobem. Jedině tak budeme schopni zareagovat a prošetřit oznámení co nejdříve.
Při vyplňování oznámení vás požádáme zejména o následující informace:
 • váš vztah k Agro MONET, jméno, příjmení a datum narození,
 • popis události, kterou chcete oznámit, včetně informace kdy a kde k události došlo,
 • jména osob, které mohly být svědky události nebo mají další informace o tom, co si přejte oznámit (upozorňujeme, že v rámci vyšetřování můžeme kontaktovat všechny jmenované osoby)
 • jakékoli další informace a důkazy, které pomohou k prošetření vašeho oznámení.
Oznámení můžete podat také telefonicky, a to na tel. čísle +420 724 030 805, emailem pavel.vinklarek@agromonet.cz,
nebo pomocí níže uvedeného formuláře.
5. Právo oznamovatelů na ochranu
Chápeme, že se možná obáváte důsledků podání oznámení a možných následků pro vás. Agro MONET vytvořil tuto politiku, aby zajistil, že existuje rámec, který pomůže zaměstnancům a případným třetím osobám získat jistotu, že jim je nasloucháno a dá jim možnost upozorňovat na svoje důvodná podezření bez obav z odvetných opatření. Agro MONET proto poskytuje ochranu osobám, které oznámí svoje podezření nabytá v dobré víře, a to i v případě, že se tato podezření následně neprokážou. Oznámení, jejichž cílem je podat vědomě nepravdivé informace a poškodit tak Agro MONET, ochraně nepodléhají a mohou být sankcionována podle zákona.
 
Agro MONET bez vašeho výslovného souhlasu neposkytne údaje o vaší totožnosti jiným než příslušným osobám prošetřovatelů ani nezveřejní žádné informace, z nichž by bylo možné vaši totožnost odvodit (pokud to nevyžaduje zákon, např. v souvislosti s vyšetřováním prováděným orgány veřejné moci nebo v rámci soudního řízení).
6. Ochrana osob dotčených oznámením
Osoby, které jsou dotčené prošetřováním oznámení, mají právo na spravedlivé zacházení v rámci průběhu prošetřování. To zahrnuje nestranné a objektivní posouzení relevantních skutečností, zákaz diskriminace a ochranu osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Postup při posouzení oznámení
Po podání oznámení vám Agro MONET potvrdí přijetí oznámení nejpozději do sedmi dnů od jeho podání. Agro MONET bude rovněž informovat určené osoby v Agro MONET o tom, že bylo přijato nové oznámení a poskytne informace o povaze tohoto oznámení.
 
Agro MONET dále posoudí, zda došlo k porušení práva ve smyslu legislativy týkající se ochrany oznamovatelů, včetně souvisejících národních právních předpisů, aby bylo možno oznámené podezření potvrdit či vyvrátit.
 
Agro MONET nesmí oznamovateli předávat konkrétní informace o průběhu vyšetřování. Pokud je to však možné, bude oznamovatel informován o tom, zda oznámená záležitost bude předmětem šetření, zda šetření probíhá a zda bylo ukončeno.
 
Agro MONET může využít systém důvěrných zpráv pro komunikaci s oznamovatelem a pro získání dalších potřebných informací. Agro MONET může oznamovatele požádat o schůzku, aby poskytl příležitost podrobněji vysvětlit své podezření a veškeré dostupné důkazy. Oznamovatel není povinen s takovou schůzkou souhlasit.
 
Agro MONET může rovněž požádat o součinnost osobou, které se oznámení týká, a další pracovníky, kteří mohou být nápomocni prošetřování. Takto získané informace zůstanou důvěrné. Pokud budou pořízeny poznámky, budou uschovávány ve spisu vedeném prošetřovateli v průběhu prošetřovaní.
 
Údaje o přijatých oznámeních budou uchovávány alespoň 5 let od přijetí oznámení.
 
Pokud se oznamovatel kdykoli v průběhu vyšetřování domnívá, že je vystaven odvetným opatřením v důsledku toho, že podal oznámení, musí to při nejbližší příležitosti oznámit Agro MONET. Toto tvrzení bude následně v rámci prošetřování přezkoumáno a s každou osobou, u níž se zjistí, že se na těchto odvetných opatřeních podílela, bude naloženo v souladu s pracovněprávními předpisy.
8. Závěr posouzení
Agro MONET na základě získaných informací vyhodnotí, zda je oznámení důvodné. Svoje závěry popíše a uvede do spisu. Závěry posouzení budou v anonymizované podobě předány určeným osobám KLIENT spolu s případnými návrhy na odstranění zjištěných nedostatků nebo zmírnění identifikovaných rizik.
 
Oznamovatel bude informován o posouzení důvodnosti oznámení, a to nejpozději do 30 dnů od podání oznámení. Ve složitých případech je možné tuto lhůtu prodloužit o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O případném prodloužení bude oznamovatel informován.
 
Pokud budou v návaznosti na posouzení oznámení přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo ke zmírnění identifikovaných rizik, bude o tom Agro MONET informovat oznamovatele. Přijatým opatřením nebo poskytnutou informací nesmí být narušen či ohrožen zájem chráněný zákonem, včetně účelu trestního řízení, řízení o přestupku nebo jiného řízení o jednání, které má znaky přestupku.
Oznámení
Důvod oznámení
Nahrát soubor

Děkujeme. Ozveme se Vám.

Oznámení
bottom of page